Undervisningen

Stegehus Waldorfskola strävar efter att utforma undervisningen så att skolan kan erbjuda en likvärdig utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och behov. Lärarna samarbetar över ämnesgränserna så att arbetssätt och arbetsformer anpassas efter elevernas förutsättningar. Det innebär att mycket av arbetsformerna är konkreta och praktiska då detta ökar elevernas uthållighet och underlättar förståelsen av den teoretiska och abstrakta kunskapen. Studiebesök och vistelse i natur och närmiljö är återkommande inslag i undervisningen.

Särskolan

Undervisningen för elever inskrivna i grundsärskolan tar sin utgångspunkt i Läroplan för grundsärskolan 2011. Arbetsformer, innehåll och metoder utgår från Waldorfpedagogik där elevens lust till lärande, nyfikenhet och utvecklingsnivå står i centrum.

Undervisningen bedrivs i grupp eller enskilt med individuella scheman. Gestaltningar, film, exemplifiering och bilder används vid genomgångar för att skapa en ökad förståelse. I kärnämnesarbetet är läromedlen utvalda för att passa varje individ och eleverna har tillgång till egen dator med kompensatoriska funktioner.

Grundskolan

Undervisningen i utgår från Lgr 11 och Waldorfskolans kursplan En väg till frihet. Även här är målet för undervisningen att skapa lust och motivation för lärande där elevens egen nyfikenhet, frågor och engagemang ska stå i centrum. Stegehus Waldorfskola strävar efter att utforma undervisningen så att skolan kan erbjuda en likvärdig utbildning samtidigt som den är anpassad till varje elevs förutsättningar och behov.

Lärarna samarbetar över ämnesgränserna så att arbetssätt och arbetsformer anpassas efter elevernas förutsättningar. Det innebär att mycket av arbetsformerna är konkreta och praktiska då detta ökar elevernas uthållighet och underlättar förståelsen av den teoretiska och abstrakta kunskapen. Studiebesök och vistelse i natur och närmiljö är återkommande inslag i undervisningen.

För att underlätta skolarbetet för eleverna används kompensatoriska hjälpmedel i undervisningen. Alla elever har en egen dator med kompensatoriska funktioner så som talsyntes och ordprediktion. Skolan har ett gott samarbete med Skoldatateket i Norrköping.