Undervisningen

Stegehus Waldorfskola strävar efter att erbjuda en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och behov. Lärarna samarbetar över ämnesgränserna och arbetssätt och arbetsformer anpassas kontinuerligt efter elevgruppen. Mycket av arbetsformerna är konkreta och praktiska då detta ökar elevernas uthållighet och underlättar förståelsen av den teoretiska kunskapen. Studiebesök och vistelse i natur och närmiljö är återkommande inslag i undervisningen.

För att underlätta skolarbetet använder vi kompensatoriska hjälpmedel i undervisningen. Stegehus har ett gott samarbete med Skoldatateket i Norrköping och specialpedagogiska skolmyndigheten i Linköping. Våra elever har tillgång dator och iPad, men skoldagen är alltid mobilfri.