Om Stegehus Waldorfskola

Stegehus Waldorfskola är en grund- och särskola för elever i klass 5-9. Skolan följer Lgr 11, Waldorfskolans kursplan En väg till frihet och Läroplan för grundsärskolan. Det vanligaste är att eleverna har sitt boende och sin skolgång på Stegehus, men några av eleverna kommer endast dagtid för att gå i skolan. Nästan alla barn som kommer till Stegehus har svårigheter med sitt skolarbete.

Det betyder att de behöver en anpassad skolmiljö och särskilt stöd i undervisningen. Det är också viktigt att eleverna ges möjlighet att uppleva skola och lärande som något positivt och att de återfår tron på sig själva, vuxenvärlden och framtiden. Den pedagogiska grunden för vårt arbete är Waldorfpedagogik som vi kompletterar med alternativa metoder som kompensatoriska hjälpmedel och anpassade läromedel. Vi vill skapa goda förutsättningar för alla våra elever att uppnå kursplanernas mål.

På Stegehus är grupptillhörigheten viktig. Därför sker undervisningen i grupper med hög lärartäthet där det ges många tillfällen att förbättra den sociala kompetensen. Gemensamma frilufts- och idrottsaktiviteter är återkommande inslag i undervisningen. Den teoretiska undervisningen sker framförallt på förmiddagen och på eftermiddagen arbetar vi med praktiska och estetiska ämnen. Elever som har förutsättningar för mer teoretisk undervisning deltar under eftermiddagarna i olika fördjupningsgrupper.