Samarbete med föräldrar

En av Stegehus bärande idéer är att föräldrar och barn hör ihop. En placering måste därför ha som viktigt inslag att den hjälper hela familjen att komma vidare. Att det skapas möjligheter till bättre relationer mellan barn och vuxna, eller mellan syskon. Det betyder att stöd och handledning till familjen är viktiga inslag.

För att barn och familj ska uppleva en trygg placering är det viktigt att skillnader mellan hemsituation och Stegehus överbryggs. Bara när föräldrarna känner tillit och förtroende kan vi hjälpa deras barn i sin utveckling. Bara när vi förstår varandra kan vi överbrygga skillnaderna mellan miljön i hemmet och på Stegehus. Att skapa förtroende är ofta en lång process där vi genom att lyssna och vara öppna banar väg för föräldrarnas bidrag och stöd under placeringen.

Ända sedan verksamheten började har Stegehus´ elever, så långt det varit möjligt, regelbundet åkt hem varannan helg och under skollov. Numera finns en flexibilitet kring hemresorna utifrån barnens behov och beteenden, samt hur det fungerar att vara hemma. Att föräldrarna får fortsätta att vara föräldrar har visat sig ha mycket positiva effekter. Stegehus är ett skolhem, inte ett familjehem. Ett grundläggande motiv för placering är ofta att ge barnet en bra skolsituation. Genom att fokusera på gemensamma målsättningar kan vi etablera och skapa bra relationer och gemensamt arbeta framåt för barnets utveckling. Stegehus har nästan daglig telefonkontakt med alla föräldrar och vi ses regelbundet för samtal och uppföljning. För att underlätta kontakten och skapa större samhörighet besöker vi även föräldrarna och bekantar oss på så vis även med barnens hemmiljö.

Genom arbetet med barnen uppstår ofta mycket förtroendefulla relationer med föräldrarna. Och det kan finnas en fråga om en mer personlig kontakt. I sådana fall erbjuder vi personlig samtalshjälp för föräldrar som önskar bearbeta sin egen livssituation. Stegehus har kontakt med diplomerad samtalsterapeut som kan ge samtalsstöd till föräldrar som vill komma vidare och se nya möjligheter inför framtiden.