Boendet, HVB och LSS

Kännetecknande för Stegehus skolhem är helhetssynen. Om barnen inte kan bo hemma erbjuder verksamheten så hemlika elevhem som möjligt. Föreståndare, specialpedagog, terapeut, läkepedagog och boendemedarbetare bildar en arbetsgrupp som i samråd med föräldrar och kommunens handläggare utformar en genomförandeplan för ungdomen.

På Stegehus kan vi arbeta i ett nära samarbete kring ungdomens hela dag då skola och boende finns på samma område. Föräldrarna görs delaktiga genom föräldrahandledning, telefonkontakt, hembesök, besök på Stegehus och genom att ungdomarna åker hem varannan helg.

På Stegehus bor barnen i tre olika hus i mindre grupper, var och en har eget rum. Till varje boendegrupp är en medarbetargrupp knuten som finns runt barnen som trygghet och stöd, dygnet runt. Alla måltider, förutom den gemensamma skollunchen, intas i det egna boendet. Mellan vuxna och barn skapas trygghet och starka relationer. Det är därför naturligt att många samtal och bearbetningar sker med hjälp av de vuxna som finns närvarande, inte minst på sängkanten vid nattningen sker många och viktiga samtal.

Beroende på ålder är boendet anpassat efter de behov barnet har. Är man yngre behövs ofta i första hand värme, trygghet och gränssättning. Är man ungdom behövs mera inslag av ansvar, delaktighet och frihet. Att regelbundet träna sin förmåga att sköta dagliga sysslor som att förbereda en måltid, städa och tvätta, ta ansvar för sin personliga hygien, m.m. är också väsentliga inslag. Att lära sig ta ansvar är ett viktigt inslag i boendet och ansvar för att ta hand om sin tvätt, städningen och laga mat ökar med ålder, förmåga och mognad.

Regelbundet hålls gemensamma möten i huset med ungdomar och personal, initialt för att planera aktiviteter tillsamman men allt eftersom blir det ett forum för återkoppling och reflektion över sina egna och andras beteenden. När gruppen känner sig tryggare med varandra blir det också ett tillfälle att ge feedback och diskutera gemensamma frågor. Ungdomarna turas om att hålla i mötet som ordförande och sekreterare vilket skapar tillfälle att träna på demokratiska former.