Boendet, HVB och LSS

När barnet inte kan bo hemma erbjuder verksamheten så hemlika elevboenden som möjligt. Föreståndare, specialpedagog, läkepedagog och boendemedarbetare bildar en arbetsgrupp som i samråd med föräldrar och kommunens handläggare utformar en genomförandeplan för varje placering.

På Stegehus samarbetar vi kring barnets hela dag då skola och boende finns på samma plats. Föräldrar görs delaktiga genom föräldrahandledning, telefonkontakt, hembesök, besök på Stegehus och genom att barnen åker hem varannan helg.

På Stegehus bor barnen i olika hus med ca 2-3 barn i varje, alla har ett eget rum. Till varje hus är en medarbetargrupp knuten som finns runt barnen som trygghet och stöd, dygnet runt. Alla måltider, förutom den gemensamma skollunchen, intas i det egna boendet. Mellan vuxna och barn skapas trygghet och starka relationer.

Beroende på ålder är boendet anpassat efter de behov barnet har. Är man yngre behövs ofta i första hand värme, trygghet och gränssättning. Är man ungdom behövs mera inslag av ansvar, delaktighet och frihet. Att regelbundet träna sin förmåga att sköta dagliga sysslor som att förbereda en måltid, städa och tvätta, ta ansvar för sin personliga hygien, m.m. är också väsentliga inslag. Att lära sig ta ansvar är ett viktigt inslag i boendet och ansvar för att ta hand om sin tvätt, städningen och laga mat ökar med ålder, förmåga och mognad.

Regelbundet hålls gemensamma möten i huset med ungdomar och personal, initialt för att planera aktiviteter tillsamman men allt eftersom blir det ett forum för återkoppling och reflektion över sina egna och andras beteenden. När gruppen känner sig tryggare med varandra blir det också ett tillfälle att ge feedback och diskutera gemensamma frågor. Ungdomarna turas om att hålla i mötet som ordförande och sekreterare vilket skapar tillfälle att träna på demokratiska former.