Kärnvärden

Verksamheten inspireras av den antroposofiska människobilden som utarbetats och inspirerats av forskaren och filosofen Rudolf Steiner. Antroposofins läkepedagogik och socialterapi riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med psykiska eller sociala funktionsnedsättningar. Metodiskt bygger läkepedagogiken på den antroposofiska människokunskapen där man inte bara ser människan som en intellektuell varelse utan också som en individ med känslor och vilja. Ser man till alla dessa tre funktioner hos en individ, enligt antroposofin, så ger man människan möjlighet att utvecklas. Grunden i läkepedagogik kan sammanfattas i ett antal kärnvärden som i sin tur kan kopplas till arbetsätt och metoder på Stegehus.

Människans spirituella dimension – grunden för vår gemenskap

Den grundläggande idén för antroposofin är att människans JAG inte bara kan reduceras till att vara en produkt av yttre faktorer. Det biologiska arvet och den omgivande miljön skapar livets förutsättningar – men också begränsningar. Det finns i varje människa något unikt och oförutsägbart. Vi på Stegehus vill hitta det unika och stärka de positiva sidorna hos våra ungdomar.

Människans spirituella dimension – grunden för vår gemenskap

Alla människor har behov av att få känna att det finns en röd tråd i deras liv, och att man oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte, har rätt att vandra längs livets röda tråd. Grunden för all utveckling är att man möts av förståelse. Förståelse, delaktighet och ansvar är utgångspunkten för den läkepedagogiska och socialterapeutiska hållningen. Det är extra viktigt för barn som tillbringar en del av sin uppväxt någon annanstans än i sin familj att den perioden i livet också får finnas med i livets röda tråd. Att få med sig minnen, upplevelser och fotografier från tiden på Stegehus kan bidra till detta.

Individuellt liv i gemenskap

Gemenskapen är en livsavgörande faktor i det mänskliga livet. Att finna ett sammanhang där man hör hemma är förutsättningen för den egna utvecklingen. För personer med funktionsnedsättning är gemenskapen särskilt viktig eftersom den ger trygghet, glädje och möjlighet att få vara den man är. Inom de läkepedagogiska verksamheterna finns en tanke om att varje människa ska finna ett socialt sammanhang och att en sund gemenskap bidrar till individens utveckling. Många som kommer till Steghus har inte fått känna en tillhörighet eller ett sammanhang och därför arbetar vi för att alla ska få känna tillhörighet och sammanhang.

Tålamod med det individuella

En funktionsnedsättning ska inte likställas med utvecklingshinder. Bortom funktionsnedsättningen finns i varje människa en unik, utvecklingsbar kraft. Medarbetarnas uppgift är att vara lyhörda för varje individs inneboende förmåga och skapa möjligheter för var och en att uttrycka denna. Att visa respekt inför varje individuell utvecklingsväg och att ha tålamod inför varje människas begränsning är grundläggande värden i vårt arbete. Det är medarbetarna på Stegehus som är redskap för att få till bra möten med varje barn.

Det livslånga lärandet

Det är inte bara ungdomarna som kommer till Stegehus som utvecklas. De vuxna som möter ungdomarna varje dag behöver också reflektera över sitt arbetsätt och förhållningssätt. Lärande sker hela livet och i mötet med andra människor märker vi av våra styrkor och våra svagheter. På de läkepedagogiska arbetsplatserna betonar vi värdet av det ömsesidiga livslånga lärandet. Medarbetare på Stegehus får kontinuerlig handledning och kompetensutveckling.

En medvetet utformad miljö

Arkitektur, materialval, inredning och färgsättning har en stor inverkan på människan. Likaså har medvetet gestaltade trädgårdar, parker, områden för promenader samt t ex närhet till vatten en stor betydelse för det själsliga välbefinnandet. Därför lägger vid stor vikt vid en estetisk tilltalande miljö såväl inomhus som utomhus. Vi lägger stor vikt vid utformandet av vår miljö. Detta kompletteras med en omsorgsfull strukturering av dygnet, veckan, månaden och årstiden, vilket skapar ett lugn och en trygghet i tillvaron.

Vardags- och högtidshändelser är inordnade i ett rytmiskt återkommande tidsförlopp. Detta tar sig uttryck i gemensamma samlingar inför en skol- eller arbetsdag, regelbundna och medvetet gestaltade måltider, högtidsstunder för att markera och fira helger, årshögtider, födelsedagar och jubileer. Att äta ekologiskt/biodynamiskt odlade livsmedel, samt att se till det ekologiska sammanhangets betydelse i stort, har alltid varit en självklarhet i vår verksamhet. Vår mat lagas på plats och ungdomarna involveras i tillagandet av maten.

Ett skapande liv – arbetets betydelse

Inom våra verksamheter anser vi att det skapande elementet är nära förbundet med känslan av harmoni och välbefinnande. Därför vill vi möjliggöra för varje individ att ge utlopp för sin inneboende kreativitet. Detta sker såväl i skolan som i på fritiden. Skådespel, musikutövande, hantverk och att gå på konserter eller teater är självklarheter hos oss.