Välkommen till Stegehus

Stegehus Waldorfskola och skolhem ligger vackert beläget vid Stegeborgs gamla borgruin på Vikbolandet i Östergötland. I familjeliknande förhållanden i trygg atmosfär har Stegehus tagit emot och hjälpt barn och ungdomar sedan 1977. Stegehus ägs och drivs ideellt av stiftelsen Steget.

Verksamheten är väl inarbetad med lång erfarenhet och vänder sig särskilt till barn med neuropsykiatriska diagnoser som ADHD, ADD, AST, Tourettes syndrom m.fl., ibland i kombination med lindring intellektuell funktionsnedsättning. Även barn som inte har fått någon diagnos men behöver en helhetslösning av sin skol- och livssituation är välkomna att söka plats.

Tillstånd

Vården och boendet är godkänt av Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, för att ta emot barn placerade med stöd av SoL och LSS. IVO genomför regelbundet tillsyn av vår verksamhet. Skolverksamheten på Stegehus är godkänd av Skolinspektionen som liksom IVO granskar verksamheten regelbundet. Stegehus Waldorfskola riktar sig till barn i grundskolans och grundsärskolans årskurser 5-9.

Målgrupp

Stegehus skolhem vänder sig till pojkar och flickor som behöver en helhetslösning av sin skol- och livssituation. Vi tar emot barn i grundskola och grundsärskola, där man tidigare inte kunnat tillgodose behovet av rätt stöd i befintlig skol- och hemmiljö. Gemensamt hos våra ungdomar är att de ofta har svårigheter med det sociala samspelet och ibland konfliktfyllda relationer. Vi erbjuder en helhetslösning med boende, skola och meningsfull fritid.

De flesta barn som placeras idag har neuropsykiatriska diagnoser som ADHD, ADD, AST eller Tourettes syndrom. Flera elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning och många barn som aldrig blivit utredda eller fått diagnoser har också fått hjälp genom att komma till Stegehus.

Stegehus vänder sig inte till barn som behöver en ny familj, vi vänder oss inte heller till ungdomar med uttalad kriminalitet eller missbruk.